Podnět k prošetření Průběhu revitalizace na Milíčovských kopcích

Dobrý den přeji,

ráda bych tímto podala podnět k dalšímu prošetření průběhu revitalizace na Milíčovských kopcích. Jsem již jedenáct let organizátorkou veřejné úklidové akce Čisté kopce, která se koná jednou do roka a klade si za cíl jak vyčistit kopce od odpadků, tak i mít výchovný charakter pro děti, které se této akce spoli s rodiči účastní. Tyto akce probíhají již 11 let – jsou zcela založeny na dobrovolnické bázi a probíhají ve spolupráci s úřadem MČ Praha – Újezd u Průhonic. Spolupodílela jsem se na přípravě revitalizace ÚTUMu (Milíčovských kopců) v roce 2014 a i jinak se o dění v této lokalitě aktivně zajímám.

Dostal se mi do rukou Protokol o kontrole č.j.: ČIŽP/41/OOP/1705581.001/17/PMH, kterou provedl Michal Herink, číslo průkazu ČIŽP 1502 dne 17. 5. 2017.

Dovolím si s výsledkem kontroly, která na revitalizaci ÚTUMu neshledala nic závadného, nesouhlasit a to hned z několika důvodů:

a.)  V souvislosti se zásahy na území Milíčovských kopců (tzv. „Revitalizace“) došlo, dle dostupných informací, k překročení kompetencí. Jelikož se jedná o ochranné pásmo přírodní památky Milíčovský les a rybníky, musí být povolení ke kácení a jiné vydáno dotčenou obcí (tj. odborem ochrany prostředí MHMP) a nikoliv pouze MČ. Proto spolu s panem Michalem Veselským podáváme (a to zítra – tedy 31. 5. 2017, kdy je úřední den) na Úřad MČ – Praha Újezd u Průhonic podnět k zastavení prací na Milíčovských kopcích do doby, než vydá Magistrát HMP se zásahy souhlasné stanovisko, či než se případně vyjasní, že pro realizované zásahy nebylo povolení HMP potřeba.

b.) Dle dostupných informací, všechna stávající souhlasná vyjádření k revitalizaci ze strany kompetentních úřadů se týkají revitalizace tak, jak byla schválena v roce 2014 popřípadě 2015, v žádném z nich není souhlas s velkoplošným mýcením zelených porostů tak, jak k tomu došlo z počátku roku 2017 a to především na kopci C.

c.) Navíc současný stav revitalizace – tedy především průseky a plošné mýcení překračuje Povolení ke kácení, které vydal Úřad MČ Praha – Újezd u Průhonic dne 5. 12. 2016 pod č. j. 01392/2016, a jehož oprávněnost zpochybňujeme.

Abych svůj nesouhlas měla čím podložit, strávila jsem minulý víkend na kopcích měřením a dokumentací současného stavu. V příloze zasílám dokument v pdf, který je výsledkem této snahy. V tabulkách jsou žlutě vyznačeny položky, kde reálný stav z 28. 5. 2017 neodpovídá povolení ke kácení – modře jsou položky, kde ještě k probírce nebo ke kácení nedošlo. Pevně věřím, že všechny tři body budou přezkoumány a budou vyvozeny patřičné závěry.

Děkuji mnohokrát!

S pozdravem

Romana jandourková
Proutěná 425/32
Praha 4 – Újezd u Průhonic

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *